Duerch Dekret vum 17 Abrëll 2017 sinn déi fréier Paren aus dem Parverband Widdebierg
an déi nei Par Musel a Syr Saint-Jacques integréiert ginn.
Weider op d'Säit vun der Par Musel a Syr Saint-Jacques op www.cathol.lu
Archiv: de Site vum fréiere Parverband Widdebierg