PARVERBAND WIDDEBIERG
 

Hëllefsactioun 2009/2010

Bridderlech deelen: Familienzentrum CEIFAR zu Salvador de Bahia (Brasilien)

De Projet

Viru 15 Joer huet an der brasilianescher Stad Salvador de Bahia (2,5 Mio Awunner) di belsch Krankeschwëster Simonne Debouck matt hirer Sozialaarbecht ugefaang, fir den 90.000 Leit am Quartier Tancredo Neves ze hëllefen, déi do an onmënschlichen Lebensverhältnësser wunnen. Matt der Hëllef vu Bridderlech Deelen an anderen Organisatiounen huet si de Familljenzentrum CEIFAR (Centro de Integração Familiar) opgebaut, an deem all Joer 900 Kanner, Dausende Jonker an 500 Eltere z'iesse kréien, betreit a begleet ginn. Fir d'Leit aus dem Aarmevéierel ass de CEIFAR e Stéck Himmel op der Äerd:

 • Fir d'Kanner bitt de CEIFAR Spiller an Nohëllefstonnen un;
 • Fir di Jonk bitt den Zentrum sënnvoll Beschäftegungen mat Sport, Danz a Musék;
 • Eltere ginn hei beroden a kréien Alphabetiséierungs- a Weiderbildungscouren ugebueden;
 • De CEIFAR offréiert als eenzeg Institutioun im ganze Quartier medizinesch Betreiung;
 • Sozialaarbechterinnen ënnerstëtzen aarm Familljen am Quartier.

D'Actioun am Parverband

De Bilan vun der Actioun beleeft sech op 68.328,64 €. E ganz grousse merci allen Donateuren déi zu deem formidable Resultat bäigedroen hunn.

D'Spenden am Detail
Administration Communale de Betzdorf250,00
Amicale des Sapeurs-Pompiers Oberdonven1.000,00
Chorale Ste Cecile Betzdorf1.000,00
Chorale Ste Cecile Flaxweiler400,00
Chorale Ste Cecile Mensdorf (Concert de Noėl)911,40
Chorale Ste Cecile Roodt/Syre215,00
Fraen a Mammen Betzder500,00
Fraen a Mammen Ruedt/Syr500,00
Sapeurs-Pompiers Mensdorf2.000,00
Dons 1ière Communion et collectes 1ière Communion8.825,00
Dons en mémoire de Monsieur Charel Wagner1.865,00
Dons en mémoire de Monsieur Fernand Weydert10.413,00
Dons en mémoire de Monsieur Hilaire Schmit4.430,00
Dons en mémoire de Monsieur Marco Barthel4.080,00
Dons privés7.025,00
Collecte Haupeschmass ą Niederanven463,65
Collecte service funèbre Madame Adri Van Westerop3.523,00
Collecte service funèbre Madame Suzanne Jung-Paquet735,00
Collecte service funèbre Monsieur Adrien Houdremont1.637,21
Collecte service funèbre Monsieur Arthur Gaffinet255,00
Collecte service funèbre Monsieur Fernand Weydert1.315,00
Collecte service funèbre Monsieur Gérard Brendel325,60
Collecte service funèbre Monsieur Guy Sauer1.013,00
Collecte service funèbre Monsieur Hilaire Schmit663,00
Collecte service funèbre Monsieur Jean Kullmann144,30
Collecte service funèbre Monsieur l'abbé Antoine Ruppert515,00
Collecte service funèbre Monsieur Marco Barthel754,25
Collectes dans toutes les églises du 'Parverband'11.940,23
90ème anniversaire de Madame Maria Hoffmann-Lahr1.030,00
Don Sylvestergrupp350,00
Klibberkanner a Suen vum Liichtegoen250,00
Total68.328,64

An der Samschdesowesmass vum 5. Juni ass de symbolesche Scheck un den Här Godar vu «Bridderlech Deelen» iwwerreecht ginn.

Den Här Patrick Godar vu «Bridderlech Deelen» huet de Projet Ceifar an de Massen vum Parverband Widdebierg vum 3. Adventssonndeg op eng ganz bewegend a flott Manéier virgestallt.


Action d'Aide au profit du centre socio-éducatif CEIFAR à Salvador de Bahia au Brésil

Salvador de Bahia, une ville de 2,5 millions d'habitants. Ses bidonvilles, comme Tancredo Neves, grandissent tous les jours. 90.000 personnes peuplent ce dernier. Simonne Debouck, une assistante sociale belge y a fait construire le centre familial CEIFAR - Centro de Integração Familiar. 900 enfants, des milliers de jeunes et 500 parents y trouvent accompagnement et nourriture.

 • Les enfants trouvent au CEIFAR un endroit protégé pour le jeu, les cours de rattrapages etc...;
 • Les jeunes y vivent leurs loisirs, sports, danse, musique;
 • Les parents trouvent des offres d'alphabétisation, d'apprentissage et d'approfondissement;
 • Le CEIFAR est le seul endroit de la ville qui assure soins et suivi médicaux;
 • Des assistantes sociales visitent et secourent les familles pauvres;
 • Le CEIFAR est un endroit de refuge pour les enfants dont les parents travaillent toute la journée. Les enfants laissés à eux mêmes y sont hors des dangers des bidonvilles tels drogues, prostitution et criminalité.

Le bilan de l'action s'est soldé par un total de 68.328,64 € au profit de «Bridderlech Deelen». Un grand merci à tous les donateurs.