PARVERBAND WIDDEBIERG
 

Hëllefsactioun 2008/2009

Père Olivier Ouedraogo: Burkina Faso

De Projet

D'Aktioun 2008/2009 kënnt de Wierker vum Père Olivier Ouedraogo aus dem Burkina Faso zegutt.
A villen afrikanesche Länner bleift d'ënnerernierung an d'ënnerentwicklung leider en aktuellt Thema. De Père Olivier, deen am Summer dëst Joer zu Gaascht war am Parverband Widdebierg, mecht dofir en Appel fir zesumme géint den Honger an d'Misère vun de Leit am Burkina Faso virzegoen.

A sénger Heemecht Tougo, dat läit an der Sahel-Zon, nördlech vun Ouagadougou, der Haaptstad vum Burkina-Faso, huet de Père Olivier dës Programmer op d'Been gesat:

  • Akut Hongerhëllef
  • Nohalteg Hëllefsprojeeën:
    • Opbau vun der Infrastruktur fir Weess anzekafen, ze stockéieren an un d'Populatioun weiderzeverkafen;
    • Verbesserung vun de Liewensconditiounen fir Fraen a Meedercher, ënner anerem durch d'Verginn vu Mikrokrediter, déi et erlaaben, de lokalen Handel un d'Lafen ze kréien;
    • Alphabetiséierungscourse fir Fraen;
    • Uplanze vu Beem fir d'Versteppung opzehalen. - eng 500 Beem solle ronderëm Tougo gesat a vun enger Equipe vu Leit genaat an ënnerhale ginn.

Dat formidabelt Resultat vu 54.628,94 € gouf an der Kannermass vum 20. Juni virgestallt.
Mir soen dofir allen Donateuren e ganz häerzleche Merci!

D'Spenden am Detail
85ème anniversaire de Madame Léonie NEUMANN de BETZDORF1.500,00
Baptême Mika GREGORIUS200,00
Collecte messe des noces en or de Monsieur et Madame Jean THILGES-SCHROEDER, FLAXWEILER209,45
Collecte service funèbre de M. Alex HOFFMANN, BETZDORF793,00
Collecte service funèbre de M. Emile FEIEREISEN, OLINGEN320,00
Collecte service funèbre de M. Victor SCHMIT, FLAXWEILER252,00
Collecte service funèbre de Madame Lea FRANTZEN-SCHROEDER, FLAXWEILER820,00
Collecte service funèbre de Mme Margot BORMANN-PETESCH, ROODT/SYRE759,00
Collecte service funèbre de Mme Marianne WARINGO, MENSDORF3.029,30
Collectes BETZDORF et INSTITUT SAINT-JOSEPH843,00
Collectes FLAXWEILER1.859,39
Collectes MENSDORF2.809,37
Collectes NIEDERDONVEN2.427,00
Collectes OLINGEN1.806,00
Collectes ROODT/SYRE4.490,50
COMMUNE DE BETZDORF250,00
Concert de bienfaisance de Noël de la CHORALE STE CECILE MENSDORF1.045,00
Concert de bienfaisance des CHORALES REUNIES DE DONVEN ET FLAXWEILER450,00
Départ en retraite Monsieur Jean LUDWIG de NIEDERDONVEN400,00
Don SŒURS STE ELISABETH, Institut St Joseph, BETZDORF700,00
Don Sylvestergroupe 400,00
Dons de personnes privées6.300,00
Dons en mémoire de Madame Margot BORMANN-PETESCH de ROODT/SYRE6.470,00
Dons en mémoire de Monsieur Victor SCHMIT de FLAXWEILER1.105,00
Dons pour les enfants de la Première Communion du PARVERBAND WIDDEBIERG 6.070,00
Faaschteniessen 2009278,00
FRAEN A MAMMEN PAR BETZDER500,00
FRAEN A MAMMEN RUEDT/SYR500,00
FRAEN A MAMMEN, Section Niederdonven, Oberdonven et Ahn4.955,53
Don CHORALE STE CECILE ROODT/SYRE (= Collecte Caeciliendag)254,00
Klibberkanner MENSDORF55,00
Klibberkanner ROODT/SYRE52,40
Liichtegoen Kanner NIEDER- ET OBERDONVEN61,00
Naissance Maya HEINTZ, MENSDORF250,00
Naissance Yana WEIS de NIEDERDONVEN1415,00
SAPEURS-POMPIERS MENSDORF1.000,00
Total:54.628,94